අපේ වෙබ් අඩවි වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
 • Full Cover CNC Slotter Machine BK5018

  Full Cover CNC Slotter Machine BK5018

  කෙටි විස්තරය:

  භාණ්ඩ විස්තර: 1. යන්ත්රය මෙවලමක් කම්කරු මේසය, ආහාර විවිධ ගැටලුවලට තුනක් (කල්පවත්නා තිරස් සහ භමණ) එම නිසා වැඩ වස්තුවක් සමඟ සපයා දී ඇති යන්ත්ර සූත්ර මෙවලම්, යන්ත වරක් හේ, කිහිපයක් පෘෂ්ඨ හරහා යන්න, 2. හයිඩ්රොලික් සම්ප්රේෂණ යාන්ත්රණයක් වැඩ වගුව සඳහා කොට්ටයක් වාෂ්ප යෝජනාව සහ ද්රාව ආහාර උපාංගය ලිස්සා සමග. 3. ලිස්සා කොට්ටයක් ඇත ...

 • CNC Slotter Machine BK5018

  CNC Slotter Machine BK5018

  කෙටි විස්තරය:

  භාණ්ඩ විස්තර: 1. යන්ත්රය මෙවලමක් කම්කරු මේසය, ආහාර විවිධ ගැටලුවලට තුනක් (කල්පවත්නා තිරස් සහ භමණ) එම නිසා වැඩ වස්තුවක් සමඟ සපයා දී ඇති යන්ත්ර සූත්ර මෙවලම්, යන්ත වරක් හේ, කිහිපයක් පෘෂ්ඨ හරහා යන්න, 2. හයිඩ්රොලික් සම්ප්රේෂණ යාන්ත්රණයක් වැඩ වගුව සඳහා කොට්ටයක් වාෂ්ප යෝජනාව සහ ද්රාව ආහාර උපාංගය ලිස්සා සමග. 3. ලිස්සා කොට්ටයක් ඇත ...

 • CNC Slotting Machine BK5030 BK5032

  CNC Slotting Machine BK5030 BK5032

  කෙටි විස්තරය:

  The main performance characteristics: 1. The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining, 2. Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydraulic feed device for working table. 3. The sl...

 • CNC Slotting Machine BK5010

  CNC Slotting Machine BK5010

  කෙටි විස්තරය:

  CNC Vertical Gear Slotting machine BK5010 THE MAIN PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 1. The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining, 2. Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydrauli...

 • Vertical Slotting Machine XC100 XC125

  Vertical Slotting Machine XC100 XC125

  කෙටි විස්තරය:

  MACHINE පළ වන ලිපි SLOTTING: යන්ත උපකරණ පිළිබඳ 1.The වැඩ මේසය ආහාර විවිධ දිශාවන් තුනක් (කල්පවත්නා තිරස් සහ භමණ) ලබා ඇත, එම නිසා වස්තුවක් සමඟ යන්ත උපකරණ, යන්ත 2.Hydraulic සම්ප්රේෂණ යාන්ත්රණයක් වරක් හේ, කිහිපයක් පෘෂ්ඨ හරහා යන්න වැඩ වැඩ වගුව සඳහා කොට්ටයක් වාෂ්ප යෝජනාව සහ ද්රාව ආහාර උපාංගය ලිස්සා. 3.The ලිස්සා කොට්ටයක් ඇත ...

 • Half-cover slotting machine B5040

  Half-cover slotting machine B5040

  කෙටි විස්තරය:

  The main performance characteristics:  1.The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining 2.Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydraulic feed device for working table. 3.The slid...

 • Half-cover slotting machine B5032

  Half-cover slotting machine B5032

  කෙටි විස්තරය:

  The main performance characteristics:  1.The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining 2.Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydraulic feed device for working table. 3.The slidi...

 • Half-cover slotting machine B5050A

  Half-cover slotting machine B5050A

  කෙටි විස්තරය:

  The main performance characteristics:  1.The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining 2.Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydraulic feed device for working table. 3.The slidi...

 • The Slotter Machine B5020

  The Slotter Machine B5020

  කෙටි විස්තරය:

  The main performance characteristics:  1.The working table of the machine tool is provided with three different directions of feed (longitudinal, horizontal and rotary), therefore work object go through once clamping, Several surfaces in the machine tool machining 2.Hydraulic transmission mechanism with sliding pillow reciprocating motion and hydraulic feed device for working table. 3.The slidi...

 • මෙම Slotter යන්ත්රය B5020D

  මෙම Slotter යන්ත්රය B5020D

  කෙටි විස්තරය:

  MACHINE පළ වන ලිපි SLOTTING: යන්ත උපකරණ පිළිබඳ 1.The වැඩ මේසය ආහාර විවිධ දිශාවන් තුනක් (කල්පවත්නා තිරස් සහ භමණ) ලබා ඇත, එම නිසා වස්තුවක් සමඟ යන්ත උපකරණ, යන්ත 2.Hydraulic සම්ප්රේෂණ යාන්ත්රණයක් වරක් හේ, කිහිපයක් පෘෂ්ඨ හරහා යන්න වැඩ වැඩ වගුව සඳහා කොට්ටයක් වාෂ්ප යෝජනාව සහ ද්රාව ආහාර උපාංගය ලිස්සා. 3.The ලිස්සා කොට්ටයක් ඇත ...

 • The Slotter Machine B5032 B5032D

  The Slotter Machine B5032 B5032D

  කෙටි විස්තරය:

  MACHINE පළ වන ලිපි SLOTTING: යන්ත උපකරණ පිළිබඳ 1.The වැඩ මේසය ආහාර විවිධ දිශාවන් තුනක් (කල්පවත්නා තිරස් සහ භමණ) ලබා ඇත, එම නිසා වස්තුවක් සමඟ යන්ත උපකරණ, යන්ත 2.Hydraulic සම්ප්රේෂණ යාන්ත්රණයක් වරක් හේ, කිහිපයක් පෘෂ්ඨ හරහා යන්න වැඩ වැඩ වගුව සඳහා කොට්ටයක් වාෂ්ප යෝජනාව සහ ද්රාව ආහාර උපාංගය ලිස්සා. 3.The ලිස්සා කොට්ටයක් ඇත ...

Send your message to us:

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!