ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!
 • Air hammer C41-100

  Air hammer C41-100

  ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਾ:

  AIR HAMMER PRODUCT FEATURES: The air hammer is easy operation ,flexible movement and convenient to transit , installation ,maintenance ,the type is widely used for various of free forging works , such as drawing out ,upsetting ,punching ,chiseling .forging welding ,bending and twisting . It is also used for open die forging in bolster dies. it is suitable for free forging works of all kinds...

 • Air Hammer C41-75

  Air Hammer C41-75

  ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਾ:

  ਏਅਰ ਹਥੌੜਾ ਪਰ੍ੋਡੱਕਟ ਫੀਚਰ: ਹਵਾਈ ਹਥੌੜੇ ਆਸਾਨ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਚਕੀਲਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੰਚਿੰਗ ਬਾਹਰ ਡਰਾਇੰਗ, ਿਲਵਿੰਗ .forging chiseling, ਸਿਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ, ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੋੜ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ...

 • Air Hammer C41-150

  Air Hammer C41-150

  ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਾ:

  ਏਅਰ ਹਥੌੜਾ ਪਰ੍ੋਡੱਕਟ ਫੀਚਰ: ਹਵਾਈ ਹਥੌੜੇ ਆਸਾਨ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਚਕੀਲਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੰਚਿੰਗ ਬਾਹਰ ਡਰਾਇੰਗ, ਿਲਵਿੰਗ .forging chiseling, ਸਿਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ, ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੋੜ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ...

 • ਏਅਰ Hammer C41-16

  ਏਅਰ Hammer C41-16

  ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਾ:

  ਏਅਰ ਹਥੌੜਾ ਪਰ੍ੋਡੱਕਟ ਫੀਚਰ: ਹਵਾਈ ਹਥੌੜੇ ਆਸਾਨ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਚਕੀਲਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੰਚਿੰਗ ਬਾਹਰ ਡਰਾਇੰਗ, ਿਲਵਿੰਗ .forging chiseling, ਸਿਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ, ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੋੜ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ...

 • ਏਅਰ Hammer C41-20

  ਏਅਰ Hammer C41-20

  ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਾ:

  ਏਅਰ ਹਥੌੜਾ ਪਰ੍ੋਡੱਕਟ ਫੀਚਰ: ਹਵਾਈ ਹਥੌੜੇ ਆਸਾਨ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਚਕੀਲਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੰਚਿੰਗ ਬਾਹਰ ਡਰਾਇੰਗ, ਿਲਵਿੰਗ .forging chiseling, ਸਿਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ, ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੋੜ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ...

 • ਏਅਰ Hammer C41-25

  ਏਅਰ Hammer C41-25

  ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਾ:

  ਏਅਰ ਹਥੌੜਾ ਪਰ੍ੋਡੱਕਟ ਫੀਚਰ: ਹਵਾਈ ਹਥੌੜੇ ਆਸਾਨ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਚਕੀਲਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੰਚਿੰਗ ਬਾਹਰ ਡਰਾਇੰਗ, ਿਲਵਿੰਗ .forging chiseling, ਸਿਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ, ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੋੜ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ...

 • ਏਅਰ Hammer C41-40

  ਏਅਰ Hammer C41-40

  ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਾ:

  ਏਅਰ ਹਥੌੜਾ ਪਰ੍ੋਡੱਕਟ ਫੀਚਰ: 1. ਹਵਾਈ ਹਥੌੜੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਰੂਪ 2.The ਹਵਾਈ ਹਥੌੜੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ swage ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ. 3. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਡਲ 16KG ਤੱਕ 150KG 4. ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੰਚਿੰਗ ਬਾਹਰ ਡਰਾਇੰਗ, chiseling, ਲੈਟਰਹੈੱਡ, ਿਲਵਿੰਗ, ਸਿਾਨ ਅਤੇ ਮਰੋੜ 5.It ਲਈ ਵੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਲੈ ...

Send your message to us:

WhatsApp ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ!